Wymogi edytorskie

1. Wymogi wstępne

Prace przesłane do redakcji powinny być rezultatem indywidualnej twórczości Autora lub Współautorów.
Autor zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, drogą elektroniczną, że praca nie narusza praw osób trzecich.

Wraz z przesłaniem pracy do redakcji Autor lub Współautorzy obowiązani są przesłać dodatkowo notę personalną
oraz udzielić informacji czy praca została wcześniej opublikowana w niezmienionej formie.

Nota personalna powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko autora; 

- status naukowy wraz ze wskazaniem macierzystej uczelni albo pełniona funkcja lub wykonywany zawód wraz ze wskazaniem pełnej nazwy jednostki.

Nota personalna może zawierać następujące informacje:

- treściwy biogram autora;

- dane kontaktowe;

- doktoranci oraz studenci mogą wskazać dodatkowo rok oraz kierunek studiów.

 

2. Zawartość techniczna

Jedna praca powinna być zapisana w jednym pliku o rozszerzeniu .doc ; .odt ; .rtf.

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy: 2,5×2,5 cm.

Objętość tekstów:
a) aktualności – 2.200 znaków wraz ze spacjami i przypisami (1 strona A4) ;
b) artykuły – 20.000 – 42.000 znaków … (7-20 stron) ;
c) glosy – 18.000 znaków (6-8 stron) ;
d) felietony – 5.000 znaków (2-3 strony) ;
e) sprawozdania – 2.900 – 5.800 znaków (1-2 strony)
f) recenzje – 12.000 znaków (5-6 stron) ;

Do prac należy dołączyć:
– abstrakt/y (max. 600 znaków),
– słowa kluczowe,
– tytuł utworu.
Powyższe elementy muszą być napisane w języku polskim i języku angielskim.
*Redakcja zwraca uwagę także na konieczność posługiwania się wypowiedzią słowną (nie zaś zastępowania jej ikonografią).

Tekst należy wyjustować.

3. Przydatny szablon dla autora. Zachęcamy do pobrania:
szablon w formacie .doc
szablon w formacie .odt
szablon w formacie .rtf

4. Zasady cytowania w pracy:

Autor, Tytuł, Miejsce publikacji, Data publikacji, s. [numer strony.]
Np. T. Stawecki: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 182-183.

W przypadku dzieł zbiorowych, schemat kształtuje
się następująco:

Autor, Tytuł autorskiego fragmentu [w:] Tytuł dzieła zbiorowego, Miejsce publikacji Data publikacji, s. [numer strony.]

Np. E. Gniewek: System ksiąg wieczystych [w:] System Prawa Prywatnego, t.IV, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007, s. 115.

W przypadku cytowania danego dzieła po raz kolejny, zastosować należy następujące reguły (zazwyczaj podaje się tylko pierwsze słowo tytułu a po nim stawia wielokropek):

Autor, Tytuł, op cit./tamże, s.

Np. T. Stawecki: Rejestry publiczne…, op cit., s. 39-40. Autor [w:] Tytuł dzieła …, op cit, s. – dotyczy dzieł zbiorowych

Np. E. Gniewek [w:] System …, op cit, s. 120.

W przypadku cytowania tego samego dzieła, tego samego autora na tej samej stronie bezpośrednio pod uprzednim cytatem z tego dzieła, stosuje się zwrot :Ibidem.

1. T. Stawecki: Rejestry publiczne … , s. 45
2. Ibidem, s. 47

W razie cytowania różnych dzieł jednego autora, postępuje się w następujący sposób – cytować należy
dzieło według zasad ogólnych. Jeśli jest ono cytowane kolejny raz a tytuły są zbieżne, cytuje się tytuły aż do momentu pojawienia się różnicy.

A. Oleszko: Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Warszawa 1998, s. 114-117,

A. Oleszko: Znaczenie tytułu prawnego sporządzonego na gruncie kodeksu cywilnego austriackiego oraz niemieckiego dla oceny skuteczności nabycia własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1947 roku, Rejent 2007, nr 3, s. 7.

A. Oleszko: Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej …, s. 115.

A. Oleszko: Obrót cywilnoprawny w praktyce wieczystoksięgowej …, s. 23.

W razie cytowania czasopism

zapisać należy ich pełną nazwę, podać numer zeszytu (z.) lub numer (nr) porządkowy oraz rocznik.

Np. J. Sysiak, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Rejent 1994, nr 12, s. 92

Materiały Internetowe

należy cytować w następujący sposób: adres strony internetowej i data dostępu.

W razie wprowadzania cytatu znajdującego się w oryginalnym cytacie stosuje się cudzysłowy ostrokątne (»«),

Kropkę kończącą zdanie umieszcza się za znakiem cudzysłowu wówczas, gdy cytat jest uzupełnieniem zdania. W razie cytowania całego zdania, bez wprowadzenia do niego, kropkę stawia się przed znakiem cudzysłowu.

Uwagi odautorskie

umieszcza się w nawiasie kwadratowym, dopisując inicjały autora.

Skracając przywoływany fragment tekstu, informuje się o tym, stawiając w miejscu skrótu wielokropek w nawiasie kwadratowym: […].

Wyrazy obcojęzyczne zapisuje się kursywą,
np. de minimis, chyba że są to powszechnie obowiązujące nazwy (tzw. kalki językowe) np. faktoring,
franchising, leasing. Wówczas zapisuje się je zgodnie z zasadami zapisu słów polskich.

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy półpauzą a dywizem.
Półpauzę „–” stosuje się jako znak interpunkcyjny oraz w datach i numerach stron, np. s. 16–24; dywiz ”-” stosuje się m.in. przy łączonej pisowni nazwisk, np. Panowicz-Lipska.

Numerów oraz wypunktowania nie należy wprowadzać ręcznie.
Należy zastosować funkcję „włącz/wyłącz wypunktowanie” lub „włącz/wyłącz numerację”.

W zapisie, w którym podaje się dwa imiona autora, między ich inicjałami nie należy wstawiać spacji.