Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Adamski
Przewodniczący

Profesor prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konsultant prawny w programie Wydziału Zapobiegania Przestępczości ONZ na temat ochrony prywatności w systemach informacyjnych organów wymiaru sprawiedliwości (1992). Członek Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Cyberprzestępczości (2000-2001).
Laureat nagrody Profesora Tomasza Hofmokla „Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego” (2002) – w dziedzinie regulacji prawnej i pionierskich badań nad cyberprzestępczością w Polsce.

Główne dziedziny zainteresowań badawczych to prawo karne, kryminologia,
prawo komputerowe i prawo Internetu oraz prawna ochrona prywatności i danych osobowych. Uczestnik programów
europejskich: LEFIS (Legal Framework for Information Society) oraz ICT Law Virtual Campus (2004-2010). Kierownik Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej dla prokuratorów na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2007-2009). Obecnie uczestnik programu „Żyjąc w społeczeństwie
inwigilowanym”, Grupa robocza nr 4, Polityka publiczna i regulacja prawna inwigilacji (COST Action IS0807).

Autor wielu publikacji na temat prawnych i kryminologicznych aspektów
technologii informacyjnych, w tym książek: „Prawo karne komputerowe” wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000 oraz „Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Konwencji Rady Europy, wyd. TNOiK, Toruń 2001.

Prof dr hab. Arkadiusz Lach

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, adwokat.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz europejskim prawie karnym. Autor wielu publikacji, w tym monografii „Dowody elektroniczne w procesie karnym”.

Członek – założyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

Dr Karol Dobrzeniecki

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat bada związki prawa i Internetu.

Autor licznych prac naukowych poświęconych prawnym i filozoficznym aspektom komunikacji elektronicznej i teleinformatycznej, m.in. monografii „Prawo a etos cyberprzestrzeni” (2004) ; „Lex informatica” (2008).

Prowadził wykłady na studiach podyplomowych w zakresie ochrony ezpieczeństwa danych. Uczestnik projektów europejskich poświęconych edukacji prawniczej z wykorzystanie technologii ICT.

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Prelegent na wielu konferencjach w kraju i za granicą.

Mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Członek Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członek Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości
Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.

Uprawiana specjalność naukowa: cyberprzestępczość, dowody cyfrowe. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej oraz Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej.

Dr Michał Polasik

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
W tym obszarze kierował m.in. dwoma projektami badawczymi realizowanymi na rzecz Narodowego Banku Polskiego.

Laureat konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku.

Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „The Literati Network Awards for Excellence 2010”.

Obecnie kierownik projektu badawczego „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Monika Wałachowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego
i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK oraz w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego UMK.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej w ujęciu prawno-porównawczym oraz ochronie dóbr osobistych oraz innych dziedzinach prawa (m.in. w prawie prasowym, autorskim, medycznym). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej i prawa prasowego, prawa mediów i reklamy, a także prawa międzynarodowego prywatnego.

Jest Autorką kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przebywała na stypendiach
i stażach na Wydziale Prawa w Utrechcie oraz na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Dr Konrad Zacharzewski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa giełdowego. Zainteresowania badawcze obejmują także problematykę umów o świadczenie usług.

Kierownik Podyplomowych Studiów z Prawa Bankowego i bankowości oraz Prawa Rynku Kapitałowego.
Znawca nowoczesnych form obrotu prywatnoprawnego.

Dr Zofia Zawadzka

adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. W marcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński oraz letniego kursu Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa prasowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa prasowego i autorskiego oraz prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym oraz w problematyce ochrony dóbr osobistych.

 

Mirosław Maj

Od 2010 r. założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezes spółki ComCERT SA, której jest współzałożycielem. Wcześniej przez 15 lat Mirosław Maj związany był z NASK, gdzie od 2001 roku kierował zespołem CERT Polska. Na co dzień blisko współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa podejmując tematy z dziedziny ochrony infrastruktury krytycznej, między innymi jako członek zespołu redakcyjnego periodyku CIIP focus.

Wykładowca bezpieczeństwa teleinformatycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz Szkole Głównej Handlowej.

Mirosław Maj zaangażowany jest w wiele inicjatyw i projektów na rzecz bezpieczeństwa w sieci. W  2012 roku współorganizował i koordynował merytorycznie pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE Polska 2012, przeprowadzonych w ramach konferencji Wolność i Bezpieczeństwo. Aktywnie uczestniczył w budowaniu nowych CERTów w Polsce i zagranicą, również szkoląc pracowników tych zespołów (w tym polski i gruziński CERT rządowy oraz polski CERT wojskowy). Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERTów w krajach postsowieckich (m.in. w Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanie). Prowadzona przez niego Fundacja jest członkiem konsorcjum organizującego współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer, będącej częścią projektu TERENA TF-CSIRT. Od wielu lat bardzo blisko współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa sieci i Informacji (ENISA), będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję, między innymi z zakresu ochrony danych osobowych i współpracy pomiędzy CERT-ami. Jest autorem wielu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa IT wykorzystywanych w kraju i zagranicą.