Zasady publikacji

1. Autorzy

Czasopismo publikuje prace:
– pracowników naukowych UMK oraz
– pracowników naukowych innych placówek*
– studentów, doktorantów.
Autorami mogą być także inne osoby, które posiadają wiedzę z zakresu tematycznego Kwartalnika.
* Poprzez ‚inne placówki’ rozumieć należy jednostki naukowe, jednostki naukowo-dydaktyczne lub inne organizacje i instytucje zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Proszę zapoznaj się z wymogami edytorskimi.

2. Etapy publikacji
Praca przesłana do Redakcji podlega:
1. opracowaniu redakcyjnemu
(polega na dokonaniu kwalifikacji do publikacji przez Redakcję) ;
2. artykuły podlegają anonimowej recenzji naukowej;
2a. pozostałe prace zatwierdzane są lub odrzucane przez Redakcję;
2b. Recenzent rekomenduje publikację artykułu, którą zatwierdza ostatecznie Redaktor Naczelny;
3. informacja o zaakceptowaniu pracy do publikacji wraz ze wskazaniem numeru wydania zostaje przesłana drogą elektroniczną przez Sekretarza Redakcji;
4. praca przekazana do publikacji podlega korekcie językowej
(dotyczy błędów ortograficznych, stylistycznych oraz interpunkcyjnych).
5. decyzję o publikacji numeru podejmuje Rada Naukowa zwykłą większością głosów, następnie Redaktor Naczelny zatwierdza wydanie numeru.

Nadzór merytoryczny oraz programowy nad czasopismem sprawuje Rada Naukowa oraz Redakcja.
Prace nadesłane do Redakcji nie są zwracane.

3. Elementy graficzne w pracy

Rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy, itp., które autor chce zamieścić w tekście zostaną zamieszczone pod warunkiem, że zostaną:
– przesłane w osobnych plikach ;
– oznaczone numerami zgodnie z kolejnością ich zamieszczenia w tekście ;
– autor oświadczy, że posługując się nimi nie narusza praw osób trzecich.

Autor w tekście pracy wyznacza miejsce, w którym ma zostać umieszczony element graficzny poprzez umieszczenie jego tytułu oraz podpisu.